top of page

§

Rättsområden

Straffrätt

Den som blir misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av domstolen. Du har alltid rätt att själv väja advokat. Försvararen är med dig både under förhör hos polisen och vid huvudförhandling i domstolen. En försvarares uppdrag är att "med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning", det vill säga att se till att klienten får en rättvis behandling såväl under förundersökning som vid huvudförhandling i domstol.

I många fall har även den som utsatts för brott – målsäganden – rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde finns vid målsägandens sida med uppdrag att stödja och hjälpa målsäganden inför och under huvudförhandling i domstol, biträda vid förhör hos polisen under förundersökning, föra talan om skadestånd och hantera andra frågor som kan uppkomma under ärendets gång.

 

Samtliga advokater vid Hagstedt & Bokvist har särskild kompetens och lång erfarenhet av brottmål. Kontakta oss om du har frågor kring hur vi kan hjälpa dig.   

Offentlig försvarare,

privat försvarare,

målsägandebiträde,

särskild företrädare för barn

Anchor 1

Vårdnadstvister, umgänge, bodelning

Familjerätt

I samband med en separation eller äktenskapsskillnad måste beslut fattas i en rad frågor om barn, bostad och bohag. Det kan handla om vårdnad om barn, var de ska bo och hur umgänget ska utformas eller hur bostad, bohag och andra tillhörigheter ska delas upp. Om parterna inte själva kan enas hänskjuts tvisten många gånger till domstol.

 

Samtliga advokater vid Hagstedt & Bokvist har lång och bred erfarenhet av familjerättsliga tvister och åtar sig uppdrag som rättegångsombud i processinriktad familjejuridik. Även frågor som rör bodelning faller inom byråns kompetensområde. 

 

Kontakta oss om du har frågor eller vill anlita oss som ombud i familjerättsliga frågor.

Anchor 2

Asylrätt

Vid ansökan om asyl samt ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd på andra grunder kan offentligt biträde förordnas. Du har alltid rätt att själv välja ditt offentliga biträde. Byrån har lång erfarenhet av migrationsmål och biträder i ärenden inom detta område.

Anchor 3

Uppehållstillstånd, arbetstillstånd

Socialrätt

Sociala myndigheter kan driva mål om vård enligt Lag om vård av unga i vissa fall (LVU) eller Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) till domstol.

 

Den som är part i ett sådant mål har rätt att få ett offentligt biträde som för talan och tillvaratar den enskildes rätt under utredning samt förhandling vid domstol. Du har rätt att själv välja advokat. Samtliga advokater vid byrån har lång erfarenhet av och biträder i ärenden gällande LVU och LVM.

Kontakta oss om du har frågor om socialrätt eller vill anlita oss som biträde.

LVU och LVM

Anchor 4
bottom of page